Taking too long? Close loading screen.

شخص ثالث


sales-9b7b3f5e

آئين‌ نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ ماده‌ ۱ـ در قراردادهاي‌ بيمه‌ اي‌  كه‌ در اجراي‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ منعقد مي‌ گردد بايد مسئوليت‌ مدني‌ دارنده‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ ترتيب‌ مذكور دراين‌ آئين‌ نامه‌ بيمه‌ شود ماده‌ ۲ـ منظور از وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ هرنوع‌ وسيله‌ اي‌ است‌ كه‌ با قدرت‌ موتوري‌ زميني‌ ياريل‌ حركت‌ نمايد ماده‌ ۳ـ منظور از جبران‌ خسارت‌ بدني‌ مذكور در ماده‌ يك‌ قانون‌ تامين‌ و جبران‌ هزينه‌ معالجه‌صدمات‌ بدني‌ و يا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگي‌ و همچنين‌ جبران‌ زيان‌ ...